Меню
Кошара

Бисквитки и дарадонки: sheepo ги използва само за да функционира правилно!

Общи условия

Тук можете да се запознаете с Oбщите условия на договора за покупко - продажба от разстояние чрез интернет сайта sheepo.bg и по смисъла на Закона за защита на потребителите (наричани по долу за краткост „Общи условия”), между:

"ДЕКАСТА" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна,

наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ, от една страна

и от друга - лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин sheepo.bg,

наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия съгласно, които ТЪРГОВЕЦЪТ, предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си възможност за закупуване на определени стоки и услуги посреством Интернет магазина sheepo.bg. Тези условия обвързват всички ПОТРЕБИТЕЛИ. С натискане на бутона „изпрати поръчката“ ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2. След натискане на бутона "изпрати поръчката", ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в потребителската им кошница. Това действие има правно обвързваща сила, тъй като при изпращане на поръчка и получаване на обратно потвърждение чрез e-mail се счита, че между ТЪРГОВЕЦА и ПОТРЕБИТЕЛЯ е сключен Договор за покупко-продажба от разстояние.

3. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни и/или налични. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на 3 работни дни ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за изчерпването й чрез известяване на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен адрес или телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на ТЪРГОВЕЦА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще може да избира между възстановяване на заплатената сума, отказ от поръчката или заместваща поръчка.

4. Общите условия, договорният език, както и всякакъв друг вид комуникация са на български.

5. Плащанията трябва да бъдат извършвани в български левове.

6. На адрес sheepo.bg ТЪРГОВЕЦЪТ публикува:

 • описание на основните характеристики и изображение на всяка предлагана стока;
 • крайната продажната цена, както и тарифа за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка;
 • информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора;
 • всякакъв друг вид информация предвидена от закона.

II. ЗАПЛАЩАНЕ И ДОСТАВКА

7. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение, в случай че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от ПОТРЕБИТЕЛЯ или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

9. При предаване на стоката ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема доставката и е на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

10. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на посочения адрес, той поема за своя сметка разходите по доставката.

11. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от ПОТРЕБИТЕЛЯ стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка във възможно най-кратък срок от получаването й.

12. Заплащането на дължимата цена на стоката става чрез превод на сумата по банков път или чрез наложен платеж.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

13. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:

 • да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и e-mail адрес за кореспонденция;
 • да плати цената на заявената от него стока по реда посочен в настоящите Общи условия;
 • да заплати разходите по доставката по реда посочен в настоящите Общи условия;
 • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
 • да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация;
 • да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 • да уведомява незабавно ПРОДАВАЧА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на интернет магазина;
 • да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват интернет магазина;
 • да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
 • да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
 • да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

14. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:

 • да разглежда и да поръчва обявените стоки посредством интернет магазина sheepo.bg;
 • да се информира за състоянието на своята поръчка;
 • да получи стоката в уговорения срок, но не по-късно от 30 дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на ПОТРЕБИТЕЛЯ до ТЪРГОВЕЦА;
 • да откаже да получи заявената от него стока:

   - aко при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена;
   - aко при получаване, доставената стока явно не съответства на поръчаната такава
     и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката;
   - при спазване на разпоредбите заложени в Закона за защита на потребителите.

 • да се откаже от сключения договор за покупко-продажба от разстояние в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката от ПОТРЕБИТЕЛЯ без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина. По време на този срок ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява получените от ТЪРГОВЕЦА стоки, тяхното качество и безопасност.
 • има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед или при експлоатацията са открити несъответствия с направената поръчка. В този случай потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, или за отбив от цената при условия и по реда на Закона за защита на потребителите;
 • по всяко време да направи запитване кои негови данни са запаметени при ТЪРГОВЕЦА, както и да поиска чрез e-mail изтриване на същите.

15. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

16.ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава:

 • да прехвърли на ПОТРЕБИТЕЛЯ собствеността на заявената за покупка от него стока, след получаване на плащането от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или негов представител по смисъла на член 9 от настоящите Общи условия;
 • да достави в срок заявената за покупка стока;
 • да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката);
 • да полага нужните усилия за изпълнение на своите задължения по настоящите Общи условия;
 • да полага грижа информацията в магазина да се поддържа възможно най-вярна и актуална.

17.ТЪРГОВЕЦЪТ има право:

 • да събира и използва информация относно своите ПОТРЕБИТЕЛИ, когато същите заявяват интерес към някоя от предлаганите на sheepo.bg стоки. Тази информация може да включва: име, презиме, фамилия, адрес, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от ТЪРГОВЕЦА стоки и/или услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, и други. ТЪРГОВЕЦА гарантира, че ще събира и използва информацията единствено и само за осигуряване на нормалната работа на сайта sheepo.bg, както и за подобряване на предлаганите чрез него продукти и услуги, спазвайки българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави;
 • но не и задължението, да запазва информация, намираща се на сървъра на sheepo.bg;
 • по всяко време, без уведомяване до ПОТРЕБИТЕЛЯ, да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с нормалното ползване на сайта, като ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез sheepo.bg;
 • да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от интернет страницата върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и позволяват възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други;

18. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност:

 • за непредоставяне на достъп до интернет магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА  не е предвидил и/или не е бил длъжен да предвиди - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА;
 • и не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;
 • за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него, доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина електронни препратки;
 • за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на горе упоменатите интернет страници, както и не носи отговорност за претърпени вреди и/или пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание;

19. ТЪРГОВЕЦА  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват предоставяните услуги.

V. ЛИЧНИ ДАННИ

20. ТЪРГОВЕЦА гарантира на своите ПОТРЕБИТЕЛИ конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА защитава личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада, в случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е предоставил неверни данни. ТЪРГОВЕЦА  ще използва личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

21. ТЪРГОВЕЦА се задължава да не разкрива никакви лични данни за ПОТРЕБИТЕЛЯ на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират подобна информация. В тези случаи ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата и според реда предвидени от закона.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

22. Двете страни декларират, че в случай на недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да предизвика недействителност на пълния текст на настоящите Общи условия, а само за съответните отделни недействителни клаузи, като те ще се считат заместени по право от съответните повелителни правила на закона.

23. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договореностите между страните, включително спорове, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, прилагане или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти или нови обстоятелства, ще бъдат решавани по съдебен ред от компетентните органи.

24. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

VII. ТЕРМИНОЛОГИЯ

25. "sheepo.bg" е уебсайт за електронна търговия (интернет магазин) – за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ и само след заплащане според реда и условията предвидени в настоящите Общи условия.

26. „Изпращане на поръчка” е процеса при който ПОТРЕБИТЕЛЯ след въвеждането на личните си данни и натискане на бутона „изпрати поръчката” извършва последната стъпка в процеса на поръчка на стоките намиращи се в потребителската му кошница.

27. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

28. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

29. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junk mail), препълване на каналите (flood), използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.